Vedtægter for Bjerndrup Lokalnet

For at hente vedtægter i et word dokument tryk her.

§ 1 Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er “Bjerndrup Lokalnet”
2. Bjerndrup Lokalnet en uafhængig, praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Bjerndrup
3. Foreningens adresse følger formanden og har CVR-nr. 34 56 34 03.

§ 2 Formål

“Bjerndrup Lokalnet” er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet for at:

1. Etablere højhastigheds bredbånd og internetbaserede tjenester på rimelige vilkår for alle
2. Fremme IT-samarbejde- og udvikling i foreningens virkeområde

§ 3 Organisation

1. “Bjerndrup Lokalnet” er en interesseorganisation for forbrugere af bredbånd og andre internettjenester.
2. “Bjerndrup Lokalnet” kan samarbejde som selvstændig forening med andre bredbånds-
foreninger.

§ 4 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen varetager foreningens formål.
2. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og 1 suppleant.
3. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt på den årlige generalforsamling.
4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
5. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år. Genvalg kan finde sted. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er 1-2 medlemmer på valg i ulige år og 2-3 medlemmer i lige år, afhængig af antallet af medlemmer i bestyrelsen. Formand og næstformand må ikke afgå samme år.
6. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.
7. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmoder uden stemmeret.

8. Bestyrelsens opgaver er:
8.1. At sikre, at driften af “Bjerndrup Lokalnet” sker efter sunde forretningsmæssige principper.
8.2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
8.3. At tilstræbe samarbejde og erfaringsudveksling imellem “Bjerndrup Lokalnet” og andre lokale foreninger.
9. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver,
10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.
11. Beslutning træffes ved skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.
12. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.
14. Bestyrelsen kan udnævne en forretningsfører til varetagelse af den daglige administration.
15. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøderne.

§ 5 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Den årlige generalforsamling skal afholdes i Bjerndrup inden udgangen af marts måned
hvert år.
3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme – jf. § 6, stk. 1.
4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal – jf. dog § 9.
5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmode. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt.
6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse med dagsorden foretages ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, via mail samt med opslag i udhængskassen ved Bjerndrup Forsamlingshus.
7. Forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før mødet.
8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ti af de registrerede husstande kræver
det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstra-
ordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsling af en ekstraordinær generalforsamling er den samme som ved en ordinær generalforsamling.

§ 6 Medlemmer

  1. Medlemmer i “Bjerndrup Lokalnet” er de husstande, der er tilsluttet “Bjerndrup Lokalnet”, samt de husstande, der betaler kontingent, som passivt medlem.
  2. Den ordinære generalforsamling, fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer – aktive som passive. for aktive medlemmer indgår kontingentet i den månedlige betaling.
  3. Aktive medlemmer af foreningen, kan udmelde sig, eller ændre medlemskabet til passiv, med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
  4. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, eller med overlæg bringer foreningen i miskredit. Evt. inklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning ved simpel stemmetal.

 § 7 Tegning og hæftelse

1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal vare formanden eller næstformanden,
2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.
3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8 Økonomi

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
2. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.
3. Bestyrelsens kasserer er berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift.

§ 9 Foreningens opløsning

1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves det, at 2/3 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til § 9 stk.1 vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.
3. I tilfalde af opløsning af foreningen overdrages eventuelle aktiver til andre lokale foreninger.
4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part

§ 10 Ikrafttræden

 

Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.

Godkendt på generalforsamlingen den 19. februar 2018